Ysgol Castell Caereinion
Learning Together for the 21st Century

Mynediad i Ysgol Gynradd Castell Caereinion

Cyngor Sir Powys sy’n gyfrifol am bob ysgol gynradd ac uwchradd o fewn y Sir.  Mae llywodraethwyr yr ysgol hon yn gyfrifol am weithredu’r trefniadau mynediad ar gyfer y Cyngor Sir.

Gwybodaeth mynediad – allan o lawlyfr Powys “Gwybodaeth a Threfniadau” mynediad.

Oedran Mynediad
Dylai pob plentyn fynychu ysgol yn llawn amser ar ddechrau’r tymor sy’n dilyn eu pumed penblwydd.  Ym Mhowys gall plentyn gael ei dderbyn yn ôl dymuniad rhiant, unai yn rhan amser yn dilyn pedwerydd penblwydd y plentyn o ddechrau’r tymor fel y nodir isod.  Dylai ysgol fod ag adnoddau, staff a lle priodol.

Os yw’r plentyn yn 4 rhwng Gallant ddechrau ysgol yn 
Ionawr 1af – Marth 31ainTymor yr Haf 
Ebrill 1af – Awst 31ainTymor yr Hydref
Medi 1af – Rhagfyr 31ainTymor yr  Gwanwyn 
Noder y gall hyn newid yn 2010

Meini prawf ar gyfer mynediad i’r Ysgol
Darperir lleoedd i fyny at yr hyn a ddosrannir ar gyfer yr ysgol.  Os bydd y rhifau yn fwy na’r hyn o leoedd sy ar gael, fe fydd y meini prawf gor-ymateb yn cael ei ddefnyddio i benodi mynediad.

Gyda disgyblion sydd â datganiad addysgol arbennig gan Gyngor Sir Powys, sy’n enwi ysgol benodol y dylai’r disgyblion fynychu, oherwydd gall eu anghenion gael eu ddwallu gan ysgol benodol.  Rhoddir lle i’r ysgol heb unrhyw amheuaeth.

Mae’r Awdurdod wedi penodi y meini prawf canlynol.

a. Gofalu am blant ym Mhowys

b. Presenoldeb brawd neu chwaer yn yr ysgol pan fydd y cartref o fewn  dalgylch yr ysgol a oedd yn bodoli pan gafodd y plentyn hynaf ei  dderbyn

c. Fod safle’r tŷ os ydyw o fewn dalgylch arferol yr ysgol

d. Unrhyw anghenion meddygol neu gymdeithasol sy’n berthnasol i  blentyn unigol mewn ysgol benodol, yn hanfodol

e. Fod presenoldeb brawd neu chwaer yn yr ysgol pan na fydd y dalgylch  i’r ysgol a bydd plentyn hynaf ar y rôl pan dderbynnir y plentyn ieuengaf

f. Fod safle’r cartref mewn perthynas i’r ysgol ac ysgolion eraill os ydyw  oddi allan i ddalgylch presennol yr ysgol.

O fewn pob un o’r meini prawf, penodir lleoedd ar sail y siwrne gerdded agosaf i’r ysgol, ar sail pellter, i fyny at y nifer o leoedd sydd ar gael.  Rhoddir y flaenoriaeth uchaf i’r disgyblion sy’n byw agosaf i’r ysgol.

Fe fydd yr AALl yn cefnogi dymuniadau rhieni pan fo hynny’n bosib.  Weithiau ni fydd hyn yn bosib os fydd niferoedd o fewn dosbarthiadau babanod yn uwch na’r rhifau statudol.

Nid yw’r awdurdod yn gweithredu system sydd â rhestr aros.

Ceisio am Fynediad i Ysgolion Cynradd
Gall pob rhiant ofyn i’r Pennaeth am gopi o’r llyfryn “Gwybodaeth i Rieni” sy’n cynnwys gwybodaeth ychwanegol a ffurflenni teithio i’r ysgol.

Teithio i Ysgolion Cynradd
Er mwyn cael cludiant i’r ysgol, dylai disgyblion fyw dros ddwy filltir o’r ysgol agosaf, wedi’w fesur gan y siwrne cerdded agosaf.  Dylid nodi y bydd trafnidiaeth yn cael ei gynnig yn unig i ysgolion sydd yn arfer derbyn disgyblion o’r ardal ble maent yn byw.  Gellid cael mwy o wybodaeth gan ‘Teithio a Mynediad’, Neuadd Sir Powys, Llandrindod.

Mae ffurflenni ar gyfer teithio i’r ysgol yn y llyfrau Trefniadau a Gwybodaeth am Fynediad.

Dylid dychwelyd y ffurflenni perthnasol yr un adeg a’r ffurflen dewis cyntaf i rieni.