Ysgol Castell Caereinion
Learning Together for the 21st Century

Brightsparks

Grŵp Chwarae a Rhiant a’r Bychan

Helpu i chi...
Arweinir bob sesiwn gan staff cyfeillgar sydd yno i gefnogi eich plant wrth chwarae, ac i ateb unrhyw gwestiwn sydd gennych.

Ein bwriad yw creu awyrgylch hapus ble gall pob plentyn ddysgu drwy chwarae a chymdeithasu gyda phlant eraill.  Mae rhyddid i bob plentyn ddewis pa weithgareddau y maent yn eu dymuno.

Mae’r sesiynau wedi eu cynllunio ar gyfer plant o oedran cyn-ysgol ac yn ôl canllawiau Cyngor Cwricwlwm Cymru ac ardaloedd dysgu y Cyfnod Sylfaen.

Mae cymwysterau priodol gan yr holl staff ar gyfer plant o’r oedran yma.  Yn ystod y sesiynau bydd cyfle i beintio, gludo, chwarae yn y dŵr a thywod, edrych ar lyfrau, canu, gwrando ar storïau a.y.y.b.  Fe fydd y gweithgareddau yn newid o wythnos i wythnos er mwyn creu amrywiaeth.

Rydym yn credu fod chwarae allan yn hanfodol ar gyfer datblygiad iechyd plant ifanc, a defnyddiwn ein gofod allanol gymaint ag sy’n bosib.

Helpu i ni...

Mae gennym bwyllgor bywiog o rieni a gofalwyr i redeg y grŵp, a bydd croeso i aelodau newydd bob amser.Nid ydym yn gwneud elw ac rydym yn elusen gofrestredig (rhif 1090497).  M ae gennym gysylltiad gwych gyda’r ysgol, ac mae integreiddio yn digwydd pan fo’r drysau yn agor i’r dosbarth Cyfnod Sylfaen.

Cysylltwch gydag Ann Morgan yn yr ysgol am wybodaeth bellach.

Amseroedd Agor y Grŵp 
Cyn-ysgol:   
Dydd Mercher9.30am - 11.30am
Dydd Gwener9.30am - 11.30am